U bent hier

Pelle I en Demi I

’t Is gedaon mèt chille, fieëste det is waat wae wille!
2020
Wae, Jeugdprins Pelle de ieërste en Jeugdprinses Demi de ieërste vanne Foekepotters oet Grathem, in ’t jaor 2020, verklaore bie deze:
 
Ten ieërste:
‘t Geheim is verbie, ‘t zwiege is gedaon.
Wae, Prins Pelle en Prinses Demi zeen gruuets óm dit jaor as jeugdprinsepaar vuuerop te moge gaon.
 
Ten twieëdje:
Jeugdprins Gijs en Jeugdprinses Daana bedanktj vuuer ’t aafgeloupe jaor. ’t Waas te gek, ECHT WAOR!!
 
Ten derdje:
Vasteloavendj vere zitj in ós blood. Fieëste, det kinne wae den ouch kei good.
 
Ten veerdje:
Wae doon de voetbal, danssjoon en tróm aan de kantj.
Wae goan hosse mèt de jeugdraod en alle kinjer oet ’t Foekepotterslandj.
 
Ten viefdje:
Mèt de raod, kapel en groeëte Prins vuuerop. Zètte wae gans Grathem oppe kop.
 
Ten zèsdje:
Al zeen wae naog zoeë meug. Wae gaon door, toet smörges vreug.
 
Ten zevendje:
Uuever hoeswerk make hooftj juf Trudie noe effe neet te kalle.
Wae höbbe get anges te doon, woeë wae ouch mótte knalle.
 
Ten achste:
Det ós leiding van  JongNL mèt ós vastelaovendj kumptj vere.
En drie daag inne zaal geit kampere.
 
Ten negendje:
’t Gezóndj laeve laote wae effe achterwaege.
Eine vètte hap mèt cola……. en wae kinne der weer tieëge.
 
Ten tieëndje:
Hoeëpelik zeen Tijs en Meike good oetgerösj en blie.
Want wae höbbe ze gear as adjudante aan ós zie.
 
Ten èlfdje:
Det wae der same mèt uch eine sjieke vastelaovendj van zulle make, ónger ós motto:
 
’T IS GEDAON MÈT CHILLE, FIEEËSTE, DET IS WAAT WAE WILLE
Prins / Jeugdprinsenpaar: